ΜΕΝΟΥ
Your Cart

Όροι Χρήσης

Η επωνυμία μας


ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟΥ


Η διεύθυνσή μας


ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 17 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΚ 12131


ΑΦΜ: 175650320

ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2103004236

ΓΕΜΗ : 152497401000Τηρείται σειρά προτεραιότητας στις online παραγγελίες. Μετά την εξάντληση των αποθεμάτων οι υπόλοιπες παραγγελίες θεωρούνται άκυρες και ενημερώνονται μέσω mail.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η εταιρία Arena777 έχει δημιουργηθεί με σκοπό την πώληση εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος Κινητών & Tablet. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις διέπουν στο σύνολό τους την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υποχρεούμενου κάθε χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη – αναλόγως αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου ή προβαίνει σε παραγγελία και αγορά προϊόντων – να αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα έχοντας λάβει πλήρη γνώση αυτών και να συναινεί πλήρως στο περιεχόμενό τους. Τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή και παροχή συναίνεσης ως προς όλους ανεξαιρέτως τους όρους και με την πολιτική προστασίας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, με μόνη την παραμονή του χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη στην παρούσα ιστοσελίδα, άλλως οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, την χρήση της ιστοσελίδας καθώς και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Το Arena777 , επιφυλάσσεται του δικαιώματός του όπως τροποποιήσει ή αναθεωρήσει ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου, όποτε το κρίνει αναγκαίο αναλαμβάνοντας την υποχρέωση παροχής της σχετικής ενημέρωσης προς κάθε τρίτο μέσω σχετικών καταχωρήσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Για οποιοδήποτε ζήτημα λειτουργίας του ηλεκτρονικού πωλητηρίου ή της εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος, πώλησης, που τυχόν δεν έχει υπάρξει ειδική πρόβλεψη με τους παρόντες όρους. τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ν. 2251/1994 όπως ισχύουν και του ΠΔ 131/2003 και της ΥΑ Ζ1/891/13.6.2013.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του Arena777 ο οποίος είναι ο μόνος αποκλειστικά δικαιούχος παραχώρησης της χρήσης κάποιων ή κάποιου εξ αυτών προς τρίτους προς περαιτέρω εκμετάλλευση, διαφήμιση, εμπορία κλπ και μόνον υπό την ρητή και γραπτή συναίνεσή του. Κατ' εξαίρεση, ορισμένα εκ των πωλούμενων προϊόντων, δύναται να ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φέροντος του Arena777 πάσης απαιτούμενης άδειας χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες σχετικώς με την λειτουργία του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου δίχως την ρητή συναίνεση του Arena777 καθώς και η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό Πωλητή του περιεχομένου του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Ομοίως, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή η καθοποιονδήποτε άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού πωλητηρίου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την ως άνω συγκατάθεση του Arena777. Ο χρήστης/ επισκέπτης/ πελάτης που κάνει χρήση του ηλεκτρονικού πωλητηρίου φέρει μόνον δικαίωμα αποκλειστικό, προσωπικό και αμεταβίβαστο που έγκειται στην πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, σύμφωνα με τον σκοπό αυτής μη επιτρεπόμενης της αναπαραγωγής της ή περαιτέρω παρουσίασης δημοσίως δίχως να γίνεται σαφής αναφορά στο όνομα και στα στοιχεία ως άνω, του Arena777 και μόνον με σκοπό την προώθηση της δραστηριότητας του ιδίου του Arena777.


ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


To Arena777 δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την αλήθεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό πωλητήριο σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του ιδίου, των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και του συνόλου των συναλλαγών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, To Arena777 δεν δεσμεύεται και δεν υπέχει ευθύνη από καταχωρήσεις δεδομένων που έλαβαν χώρα εκ παραδρομής και εκ προδήλου σφάλματος και υποχρεούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών άμεσα, οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. To Arena777, δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει λόγω ακύρωσης παραγγελίας ή από την μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσής της, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό πωλητήριο αλλά ενημερώνει σχετικώς τον ενδιαφερόμενο πελάτη, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία διαθεσιμότητας που τηρεί στο σύστημά του και αναλαμβάνει την υποχρέωση άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης του πελάτη, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων διαθεσιμότητας,  απαλλασσόμενος κατ αυτόν τον τρόπο από κάθε περαιτέρω ευθύνη. To Arena777 εγγυάται για την κατάσταση των πωλούμενων αντικειμένων ως ελεύθερα πραγματικών ελαττωμάτων και ανταποκρινόμενα πλήρως στις πληροφορίες, στο όνομα και στις απεικονίσεις που αυτά φέρουν στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού πωλητηρίου κατά το διάστημα που αυτά βρίσκονται στην κατοχή του.


Ο χρήστης/ επισκέπτης/ πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει  την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού πωλητηρίου όπως ο νόμος ορίζει τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  Ειδικώς και όλως ενδεικτικώς, υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου καθώς και ό, τι συνίσταται στην πνευματική, ως κατωτέρω, ιδιοκτησία του Arena777 για να δημοσιεύει ή να μεταδίδει με άλλους τρόπους, δημόσια ή ιδιωτικά, περιεχόμενο παράνομο εν γένει ή βλαπτικό εν γένει προς το Arena777 ή τρίτους όπως πχ παρενόχληση τρίτων, συλλογή προσωπικών δεδομένων, προσβολές τιμής και ανηλικότητας, αποστολή ιών κλπ.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


Το Arena777.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το Arena777.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του Arena777.gr.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Κατά την παροχή προσωπικών πληροφοριών εκάστου χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη ως ελάχιστα απαιτούνται για την παραγγελία προϊόντων του ηλεκτρονικού πωλητηρίου και για την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης και παράδοσης αυτών, ισχύει η εξής πολιτική προστασίας των στοιχείων αυτών : Οι πληροφορίες δίδονται εκούσια και χρησιμοποιούνται μόνον για να υπάρχει άμεση και ουσιαστική επικοινωνία του Arena777 με τον ενδιαφερόμενο πελάτη, για την παροχή απαντήσεων στα ερωτήματα του τελευταίου, για την εξυπηρέτηση και εκτέλεση της παραγγελίας και για την μέτρηση του βαθμού επισκεψιμότητας, τον καθορισμό των απαιτήσεων των πελατών και την διευκόλυνση των συναλλαγών με το Arena777, παραμένοντας αυστηρά στην κατοχή του τελευταίου απαγορευόμενης κάθε περαιτέρω και υπό οποιαδήποτε μορφή επεξεργασία αυτών ή παροχή αυτών σε τρίτους. Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι χρήστες/ επισκέπτες να μπορούν να επισκέπτονται αυτήν δίχως να απαιτείται η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους εκτός αν το επιθυμούν. Ζητείται από αυτούς η παροχή των ελάχιστων απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων τους μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να προβούν σε παραγγελία προϊόντων ή να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ή να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο Arena777.

Οι πληροφορίες των πελατών που συλλέγονται είναι οι εξής :  1) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει κατά την εγγραφή του (2) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του (3) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα θα  ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης κλπ.

To Arena777 κάνει χρήση των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί με τον πελάτη σχετικά με (1) την παράδοση της παραγγελίας, (2) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (3) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται, (4) ειδικές προσφορές. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα. Η προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων, σημαίνει ότι ο πελάτης συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τo Arena777 για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν μπορεί να λάβει χώρα περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με άλλους εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.  Επιτρέπεται στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί.

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.bestprice.gr, στην οποία συμμετέχει. Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία ) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing. Επιπλέον, μόνο εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice.gr, κάθε παραγγελία που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.gr. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κτλ) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με την διεκπεραίωση της παραγγελίας, για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η εταιρία μας. Περισσότερες πληροφορίες για την δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.grπατήστε εδώ.


Οι αποστολές μας γίνονται ΜΟΝΟ εντός Ελλάδος.Τρόποι Αποστολής

Αποστολές γίνονται μόνο εντός Ελλάδος με ACS Courier 

 Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ. 

 

Η παραγγελία σας θα πρέπει να εκτελεσθεί σε 48 ώρες από τη στιγμή που ενημερωθήκατε για τη διαθεσιμότητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προβούμε σε ακύρωση της παραγγελίας σας και να δρομολογηθεί εκ νέου παραγγελία.

Η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών διατηρεί τα δέματα αντικαταβολής μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες. Από τη στιγμή που θα παρέλθει η ημερομηνία των 3 ημερών μετά την άφιξη και δεν θα εμφανιστεί ο παραλήπτης, τα δέματα επιστρέφονται χωρίς καμία προειδοποίηση.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ"

 Εάν η κατάσταση παραγγελίας του προϊόντος είναι "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ", η παραγγελία σας θα αποσταλεί σε διάστημα 1-3 εργάσιμων ημερών. Εάν η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη και καταχωρηθεί πριν από τις 16.00 θα δίνεται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ στην courier και θα παραδίδεται στο χώρο που έχετε επιλέξει την επόμενη εργάσιμη.

 

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ"

 Εάν η κατάσταση παραγγελίας του προϊόντος είναι "ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ", θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος. Ο χρόνος παράδοσης τέτοιων παραγγελιών ορίζεται κατά προσέγγιση έως 30 ημέρες ανάλογα με την διαθεσιμότητα των προμηθευτών μας.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΠΑΡΑΔΟΣΗ 4-10ΗΜΕΡΕΣ"

 Εάν η κατάσταση παραγγελίας του προϊόντος είναι "ΠΑΡΑΔΟΣΗ 4-10 ΗΜΕΡΕΣ", η παραγγελία σας θα αποσταλεί σε διάστημα 4-10 ημερών. 

 

*(Λόγο του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο παραλήπτης του δέματος θα πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που αναγράφει η αποστολή ειδάλλως θα πρέπει να ενημερώνει ο πελάτης την εκάστοτε επιχείρηση (είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτώς στις παρατηρήσεις της παραγγελίας) ότι ο παραλήπτης θα είναι άλλος πέραν του ιδίου, επιδεικνύοντας πάντα επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.)


 

Η παραγγελία σας εφόσον έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της arena777.gr μέχρι τις 16:00 και υπό την προϋπόθεση πως το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο, η παραγγελία σας παραδίδεται μέσα σε 1 – 3 εργάσιμες μέρες. 

Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.


Χρεώσεις

Έξοδα αποστολής: 2.50€

Έξοδα αντικαταβολής: 1.50€

Αποστολή βάσει βάρους:


Χρέωση Αποστολής έως 3kg : 2.50€


3.1kg έως 8kg : 8,00€


8.1kg έως 18kg : 20,00€


πάνω από 18.1kg : 35,00€


Χρόνος Παράδοσης


 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, η αποστολή πραγματοποιείται σε διάστημα 1 έως 3 εργάσιμων ημερών εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο. Εάν η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη και καταχωρηθεί πριν από τις 16.00 θα δίνεται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ στην courier και θα παραδίδεται στο χώρο που έχετε επιλέξει την επόμενη εργάσιμη.


 

Για τις δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφέρει. Η ευθύνη παράδοσης σε αυτή τη περίπτωση βαραίνει την εταιρεία courier αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παράδοσης της παραγγελίας στην εταιρεία courier.Παραλαβή από το κατάστημα


Μπορείτε να παραλάβετε από το κατάστημά μας οποιαδήποτε συσκευή έπειτα από τηλεφωνικής/online παραγγελίας. 

Θα ενημερώνεστε μέσω email κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, ώστε να μεταβείτε στο κατάστημα για την παραλαβή του προϊόντος. 

Αντικαταβολή


Εάν έχετε επιλέξει την πληρωμή με αντικαταβολή στην εταιρεία courier, υπάρχει έξτρα επιβάρυνση που ανέρχεται στο ποσό των 1.50€ και η οποία συνυπολογίζεται στο συνολικό κόστος της παραγγελίας.

Με την αποστολή λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα με τον αριθμό αποστολής προκειμένου να παρακολουθείτε την εξέλιξη της παραγγελίας σας από την ιστοσελίδα της ACS Courier. Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:


 1)  Τραπεζική Κατάθεση

Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό, που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας, στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Arena777 είτε πηγαίνοντας στην τράπεζα, είτε μέσω Web Banking.

Τα εμπορεύματα θα αποστέλλονται εφόσον πρώτα έχει κατατεθεί το ανάλογο ποσό της παραγγελίας και επιβεβαιωθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο του Arena777 και έχει αποσταλεί και το καταθετήριο στο email μας : info@arena777.gr 

Στην κατάθεση πρέπει να λάβουμε όλο το ποσό για να προχωρήσουμε την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει από άλλη τράπεζα θα πρέπει όταν σας ζητηθεί να προσδιορίσετε ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα, (αποστολέας(OUR), παραλήπτης, ή και οι δύο (SHARE) ) να επιλέξετε «Αποστολέας».

Αν δεν λάβουμε όλο το ποσό καθαρό χωρίς κρατήσεις δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αποστολή της παραγγελίας σας.


Εφόσον ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, η πληρωμή θα πρέπει να γίνει εντός 2 ημερών,  σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε.

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή εντός 2 ημερών η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.

  Τράπεζα Eurobank

  Αριθμός Λογαριασμού: 00260009880201634130

  IBAN: GR77 0260 0090 0008 8020 1634 130

  Δικαιούχος: ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


  Τράπεζα Πειραιώς

  Αριθμός Λογαριασμού:  5069096211072

  IBAN: GR90 0172 0690 0050 6909 6211 072

  Δικαιούχος: ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


  Τράπεζα Εθνική 

  Αριθμός Λογαριασμού:  16400748451

  IBAN: GR56 0110 1640 0000 1640 0748 451

  Δικαιούχος:  ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  2) Με Αντικαταβολή


   Μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, κατά την παράδοση του προϊόντος από την εταιρία courier. Η αντικαταβολή με μετρητά, βάση του νόμου 4446/22-12-2016, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 499,99 ευρώ ανά δέμα. Αν η αξία του προϊόντος υπερβαίνει τα 499 ευρώ, μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στο κατάστημα παραλαβής courier.

  Αν η παραγγελία ξεπερνάει το ποσό των 1500€ δεν θα εξυπηρετείται η αντικαταβολή.

   

  3) Πληρωμή online με πιστωτική - χρεωστική κάρτα

   Οι πληρωμές μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών γίνονται με απόλυτη ασφάλεια, καθώς μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία και τους κωδικούς ασφαλείας διαμέσου της Every Pay η οποία είναι πρωτοπόρος στην υιοθέτηση νέων προτύπων ασφαλείας συναλλαγών στην πληρωμή με κάρτες, όπως το πρωτόκολλο 3DSecure που αποτελεί τη βάση μιας σειράς υπηρεσιών που παρέχονται από τη MasterCard και τη Visa διεθνώς (Verified by Visa & MasterCard SecureCode), προστατεύοντας τα συναλλασσόμενα μέρη και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα κακόβουλων ενεργειών ή υποκλοπών αξιοποιεί τα εξελιγμένα συστήματα ανίχνευσης και αποτροπής απάτης στις πληρωμές με κάρτες, έχει καθιερώσει την υποχρεωτική χρήση του προτύπου SSL 128 για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο έχετε τη βεβαιότητα πως τα στοιχεία της κάρτας σας, δεν υποβάλλονται σε εμάς αλλά κατ' ευθείαν στην Every Pay, συνεπώς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να υποκλαπούν.

   «Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bitSSL.Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard & American Express. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή»

   "Recognizing the importance of electronic payment security, EveryPay is a licensed Payment Institution by the Bank of Greece (Decision No. 280/3 / 23-7-2018 GG B 3010 / 25-7-2018), and manages securely card payment transactions, in accordance with the regulatory framework of the card transaction security management standard. 

   Everypay is certified in accordance with the PCI DSS compliance standards. All Everypay services are made through secure connections with 256bit SSL certificates. EveryPay also supports the ability to use the 3D Secure service, an additional security token for VISA, MasterCard & American Express. The Payer then has to enter his personal secret code to complete the transaction successfully”.


   Το κατάστημα μας δεν υποστηρίζει δόσεις.

    Σε περιπτώσεις online πληρωμών ή καταθέσεων, υπόχρεος για την παραλαβή του προϊόντος είναι μόνο ο κάτοχος της κάρτας/τραπεζικού λογαριασμού, επιδεικνύοντας την ταυτότητα του για να γίνει η ταυτοπροσωπία από την εταιρεία courier.
    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


    Στα πλαίσια διασφάλισης του πελάτη αλλά και του καταστήματός μας, σας ενημερώνουμε ότι όλα τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγύηση με διάρκεια και όρους του εκάστοτε κατασκευαστή, όπως αυτός ορίζει μέσω της επίσημης αντιπροσωπείας του. Το Κατάστημα δεν φέρει καμιά ευθύνη και η εγγύηση κατασκευαστή δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο service και το προϊόν τίθεται αυτόματα εκτός εγγύησης.


    Εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη σας το προϊόν που τυχόν παρουσιάζει τεχνικό πρόβλημα πρέπει να επιστραφεί στο κατάστημά μας. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση και να συνοδεύεται από τη συσκευασία του καθώς και από όλα όσα αυτή περιέχει.


    Κατόπιν θα αποσταλεί στο εξειδικευμένο Service Center , όπου εκεί το αρμόδιο τεχνικό τμήμα θα ελέγξει και θα εγκρίνει την επισκευή ή την αντικατάσταση της συσκευής σας. Το κατάστημά μας δεν συμμετέχει με ουδένα τρόπο σε αυτή τη διαδικασία καθώς όπως ο Νόμος ορίζει, μόνο η Αντιπροσωπεία ή το εξειδικευμένο Service Center μπορεί να αποφασίσει για το εάν ένα προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί. Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως 10-15 και ίσως πλέον εργάσιμες.


    Με το πέρας των 7 ημερών , για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, απευθύνεστε στο εκάστοτε εξουσιοδοτημένο service ή στην περίπτωση των xiaomi στο κατάστημά μας. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς στην αντιπροσωπεία , για την άσκηση των δικαιωμάτων εγγύησης σας.


    Επιστροφές DOA 7 ημερών

    Σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος επικοινωνήστε με την ομάδα της Arena777.gr μέσα σε διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του. To ηλεκτρονικό μας κατάστημα διασφαλίζει την αντικατάσταση οποιασδήποτε ελαττωματικής συσκευής κινητής τηλεφωνίας που έχει αγοραστεί από εμάς, όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :


    -- Αν μια συσκευή λόγω κατασκευαστικού λάθους εξ' αρχής δεν μπόρεσε να τεθεί σε λειτουργία

    -- Αν μια συσκευή η οποία τέθηκε σε λειτουργία αλλά στην συνέχεια κατά τις αμέσως προσεχείς μέρες παρουσίασε συμπτώματα σοβαρής δυσλειτουργίας - έπαψε να λειτουργεί ή παρουσίασε σοβαρά προβλήματα μέσα στο διάστημα των 7 ημερών.


    Oι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν είναι:


    Αποστέλλετε το προϊόν σε εμάς και με τη σειρά μας το αποστέλλουμε στο αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο service για τεχνικό έλεγχο και επίσημη αναφορά της βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί από το επίσημο service ότι η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, προχωράμε σε αντικατάσταση του προϊόντος.


    Αντικατάσταση συσκευής δεν γίνεται στην περίπτωση επανεγκατάστασης λειτουργικού ή επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων.


    Σε περίπτωση που το πόρισμα από τον τεχνικό έλεγχο αναφέρει μηχανικό πρόβλημα συσκευής, όπου θα πρέπει να γίνει αλλαγή κάποιου ανταλλακτικού, τότε το κατάστημά μας προβαίνει, μετά από συνεννόηση με τον πελάτη, σε αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ή σε επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη.


    Το προϊόν θα αντικατασταθεί (ΜΟΝΟ και εφόσον πιστοποιηθεί η βλάβη από την επίσημη αντιπροσωπεία ή το service)**. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν το κατάστημα.


    **Για να χαρακτηριστεί DOA μια συσκευή θα πρέπει να μην έχει διαπιστωθεί σπάσιμο/ κακή χρήση και το πρόβλημα να προέρχεται από κατασκευαστικό λάθος. Φυσικά αυτό θα κριθεί εκ του αποτελέσματος των διαγνωστικών ελέγχων που θα κάνει το εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο. 


    Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως 10-15 και ίσως πλέον εργάσιμες.

    Εγγύηση Συσκευών

    Όλα τα προϊόντα μας είναι Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχει η κατασκευάστρια εταιρεία . Στην περίπτωση των Xiaomi η εγγύηση παρέχεται από το κατάστημα μας για αυτό και απευθύνεστε είτε σε εμάς είτε στο συνεργαζόμενο service.

    Η εγγύηση των συσκευών, ανεξαρτήτως εταιρείας, καλύπτει οποιαδήποτε μηχανολογική βλάβη έχει προκληθεί στην συσκευή και δεν είναι υπαιτιότητα του χρήστη. 

    Όλες οι συσκευές καλύπτονται από την εγγύηση της εκάστοτε αντιπροσωπείας, εκτός από τα Xiaomi των οποίων η εγγύηση καλύπτεται από το κατάστημά μας, μέσω συνεργασίας μας με πιστοποιημένο service. Οπότε ανάλογα με την συσκευή που έχετε πέραν του 7 ήμερου, απευθύνεστε απευθείας στην εκάστοτε αντιπροσωπεία, για τα Xiaomi μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς με την απόδειξη αγοράς (παρακάτω σας παραθέτουμε τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις).


    Διαδικασία Επιστροφών Service

    Για να μπορέσει να γίνει σωστά η διαδικασία του ελέγχου :

    • Θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα έγγραφο με ανάλυση της βλάβης που σας παρουσιάζει, καθώς και μια φωτοτυπία της απόδειξής σας.
    • Η συσκευή σας θα πρέπει να είναι πλήρως ξεκλείδωτη (pin/μοτίβο κλειδώματος, λογαριασμοί), ή να αναγράφονται , και αν είναι Apple να έχει απενεργοποιημένο το find my iphone.

    • Θα πρέπει να έχετε κάνει backup στη συσκευή σας.

    Σε περιπτώσεις που δεν έχουν αφαιρεθεί από την συσκευή, (pin/μοτίβο κλειδώματος, λογαριασμοί), δεν θα προχωράει ο τεχνικός έλεγχος κι η συσκευές, θα επιστρέφονται πίσω στον αποστολέα.

    Μόλις παραλάβουμε την συσκευή θα πάει για έλεγχο στο service κι αναλόγως με την επίσημη γνωμάτευση, που θα μας δώσουν, θα σας ενημερώσουμε κι εμείς αντίστοιχα.


    Που μπορώ να απευθυνθώ για επισκευή/service της συσκευής μου.


    Samsung//Nokia - η εταιρεία Smartec Α.Ε. (Φειδιππίδου 7, Χαϊδάρι Τηλ.: 2105820000) https://smartec.gr/gr.php 
    Samsung Greece - από σταθερό 801117267864 και από κινητό 2106897691 https://www.samsung.com/gr/

    Apple -  η εταιρεία I-System (Λ.Μεσογείων 269, Χαλάνδρι τηλ.:2152154400) https://store.i-system.gr/

    Καθώς και η εταιρεία Infoquest (Λ. Κηφισού 125 Ρέντη, Τηλ. από κινητό 2119991260 και από σταθερό 0080044145417)

    LENOVO - Για θέματα Τεχνικής Υποστήριξης – Service: 2111984507 https://www.e-lenovo.gr/contact

    REALME - (Απόλλωνος 6, Ελληνικό τηλ.: 2160027021) https://smart4all.com.gr/

    ONEPLUS - https://www.oneplus.com/gr/support/repair

    SONY  - 80111810810  https://services.sony.gr/supportmvc/el/contact/ 

    CATERPILLAR-TCL - CELLCOM Ε.Π.Ε. (Αργυρουπόλεως 65, Αργυρούπολη 16451 Τηλ: 2106621035) https://www.cellcom.gr/site/gr/contact.php

    HUAWEI & LG (Κινητά)  - Procordia (Μιχαλακοπούλου 178, Αμπελόκηποι τηλ.: 2170007575) https://huaweiservice.gr/epikoinonia/

    LG (Τηλεοράσεις) - (Αγορακρίτου 29-35 Πλατεία Αττικής τηλ.: 2108213542https://www.manolopoulos-service.gr/

    XIAOMI  - ALL REPAIR : 2109248269 , Καλλιρόης 73 Αθήνα , Σοφοκλή Βενιζέλου 93 Ηλιούπολη // Μπορείτε να απευθυνθείτε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2103004236    *** ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! ! Σε περίπτωση παραλαβής χτυπημένης συσκευασίας παρακαλούμε να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία ταχυμεταφορών και το τμήμα πωλήσεων της Arena777.gr.    Περιεχόμενα Συσκευασίας


    Από την Arena777.gr έχει παρατηρηθεί πως οι κατασκευάστριες εταιρείες, ανάλογα με την εμπορική τους πολιτική, κατά διαστήματα, αλλάζουν τα αξεσουάρ με τα οποία συνοδεύουν τα προϊόντα τους. Λόγω του ότι όλες οι συσκευές είναι σφραγισμένες δε μπορούμε να γνωρίζουμε τα ακριβή αξεσουάρ και περιφερειακά που βρίσκονται στη συσκευασία του προϊόντος. Η Arena777.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την αλλαγή της εμπορικής πολιτικής του εκάστοτε κατασκευαστή.


    Όροι εγγύησης


    Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αφού αποτελεί τη μοναδική απόδειξη της ημερομηνίας που αγοράστηκε. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προέρχονται από κακή συναρμολόγηση, κακή χρήση ή αποθήκευση, έλλειψη καθαριότητας ή γρατζουνιές/χτυπήματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα.


    ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ


    Πλην του εφαρμοστέου Εθνικού και Ευρωπαϊκού – Διεθνούς δικαίου περί συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος, σημειώνεται ότι κάθε διαφορά επιλύεται ενώπιον των Δικαστηρίων Αθηνών.


    Λογαριασμοί χρηστών

    Οι λογαριασμοί χρηστών που διατηρούνται στο κατάστημά μας, θα πρέπει να έχουν όλα τα στοιχεία τους συμπληρωμένα. Λογαριασμοί με ελλιπή στοιχεία όπως Διεύθυνση και Τ.Κ θα διαγράφονται αυτόματα.

    Επίσης θα διαγράφονται λογαριασμοί με αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

    Όσων πελατών διαγραφεί ο λογαριασμός τους θα πρέπει να τον ξαναφτιάξουν με όλα τα στοιχεία τους συμπληρωμένα.


    Πώληση αποκλειστικά και μόνο σε τελικούς χρήστες-καταναλωτές

    Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες και διατίθενται ανά καταναλωτή σε μέση ανά νοικοκυριό ποσότητα. Σε περιπτώσεις προωθητικών ενεργειών και προσφορών ή εκποίηση εμπορεύματος (Stock, refurbished,εκθεσιακά) η διάθεση περιορίζεται σε ένα (1) και μόνο τεμάχιο ανά τελικό καταναλωτή. Η περαιτέρω πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς, δεν επιτρέπεται καθώς δεν καθίσταται σαφές προς τον τελικό καταναλωτή ο νομικά οριζόμενος για την παροχή εγγύησης ή αντικατάστασης D.O.A . Tο ηλεκτρονικό κατάστημα arena777.gr επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση, ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων καθώς ως retailer εμπορική επιχείρηση δεν παρέχουμε χονδρική πώληση αγαθών.

     

    Περιοδικές Αλλαγές

    Συνεχώς η arena777.gr  επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.


    Επιστροφές -- Ακυρώσεις

     Υπαναχώρηση- Ακυρώσεις


     Υπαναχώρηση 


     Μπορείτε να επιστρέψετε μέρος ή το σύνολο των αγαθών που παραγγείλατε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους και αφού έχει προηγηθεί πρώτα τηλεφωνική ή έγγραφη ενημέρωση μέσω mail . Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή. Σε περίπτωση κατά την οποία ευθύνεται η εταιρεία μας για την αλλαγή/επιστροφή του προϊόντος τότε επιβαρυνόμαστε εμείς το κόστος επιστροφής.


     Τα προϊόντα που προορίζονται προς επιστροφή θα πρέπει :

     ·         Να βρίσκονται στην αρχική κατάσταση παράδοσης, σφραγισμένα όπως παρελήφθησαν,  συμπεριλαμβανομένου της συσκευασίας, των οδηγιών χρήσης, περιφερειακών & αξεσουάρ

     ·         Να μην έχουν χρησιμοποιηθεί

     ·         Να ταχυδρομηθούν προς επιστροφή από τον παραλήπτη του προϊόντος το αργότερο σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες

     ·         Να έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή γραπτή επικοινωνία για την πρόθεσή σας

     ·         Να συνοδεύεται απαραίτητα με το πρωτότυπο παραστατικό


       Δεν δεχόμαστε επιστροφές σπασμένων και παραποιημένων προϊόντων από τη στιγμή που γίνει η παράδοση από τον μεταφορέα, ελέγξετε τα προϊόντα και υπογράψετε για την ακεραιότητά τους.


     Ακυρώσεις


     Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή εφόσον δεν έχει αποσταλεί. Η ακύρωση γίνεται μέσω τηλεφώνου ή email. Το ποσό επιστρέφεται ακέραιο και χωρίς καμιά επιβάρυνση στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται είτε μέσω τραπέζης, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας. Εάν δεν προλάβετε και η παραγγελία σας αποσταλεί, τότε ισχύει η περίπτωση επιστροφής προϊόντων.

     Εάν έχετε πληρώσει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα και επιθυμείτε την ακύρωση της συναλλαγής σας και εφόσον δεν σας έχουν αποσταλεί τα προϊόντα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα εντός 24 ωρών από την εντολή αγοράς, μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, για να σας επιστρέψουμε άμεσα το ποσό χρέωσης που έχει γίνει στην πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα.
     Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει η arena777.gr

     Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.